Reglement

Goede afspraken maken goede vrienden. Hier vind je duidelijk wat de regels zijn als je mee doet aan een loterij.

  1. Inleiding

1.1 Dit wedstrijdreglement bevat de deelnemingsvoorwaarden en regels voor alle wedstrijden die georganiseerd op de website of andere online kanalen (Facebook, Twitter, ….) van Bpact BVBA, Vaartstraat 73, 3000 Leuven.

Voor elke wedstrijd kunnen specifieke regels gelden die voorrang hebben op de onderstaande. Dit zal steeds bij deelname aan de wedstrijd vermeld worden.

  1. Deelname

2.1 Personeelsleden van Bpact en hun aanverwanten tot in de eerste graad of personen wonend op hetzelfde adres zijn uitgesloten van het winnen van prijzen via een door Bpact georganiseerde wedstrijd.

2.2 Elk ander lid van Bpact met een minimale leeftijd van 16 jaar komt in aanmerking voor deelname aan door Bpact georganiseerde wedstrijden en het in ontvangst nemen van gewonnen prijzen.

2.3 De deelnemer is Bpact geen kosten verschuldigd voor deelname aan een wedstrijd.

2.4 Bpact geeft geen vergoeding voor kosten die gemaakt zijn voor deelname aan een wedstrijd (telefoon, sms, …)

2.5 Om deel te nemen aan een wedstrijd zet een panellid punten in.

2.6 Deelnames aan wedstrijden zijn niet beperkt in aantal, elk lid van Bpact kan zo vaak als hij wil aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat hij voldoende punten heeft om voor elk van zijn deelnames in te zetten.

 

  1. Prijzen

3.1 Bpact zal op geen enkele manier gewonnen prijzen omruilen of tegen geld inwisselen.

3.2 Een prijs is steeds beperkt tot een ‘naakte’ prijs. Ze omvat dus niet meer dan de omschreven prijs. Geenszins kan verondersteld worden dat Bpact bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

3.3 Indien de prijs een geschenkbon betreft kan de winnaar in geen enkel geval aanspraak op een vergoeding maken wanneer hij de geschenkbon niet voor het verstrijken van de geldigheidsduur benut.

 

  1. Prijstrekking

4.1 Bpact zal minimaal 2 keer per jaar een prijs trekken. De resultaten van de prijstrekking zijn onherroepelijk en bindend.

4.2 De data van prijstrekkingen zullen steeds minimaal 2 weken voordien aan de leden gemeld worden. Bpact behoud zich het recht deze data vrijuit te kiezen.

4.3 In geval van bedrog, misbruik of misleiding behoudt Bpact zich het recht om de prijs niet uit te reiken en de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan volgende wedstrijden.

4.4 Een deelnemer kan steeds afzien van een gewonnen prijs. In dat geval geeft Bpact de prijs, of indien deze nog niet is aangekocht de geldelijke waarde daarvan, aan een van de bij haar aangesloten goede doelen.

4.5 Winnaars worden via e-mail verwittigd ten laatste 20 werkdagen na de prijstrekking.

4.6 Om een prijs in ontvangst te nemen moet een winnaar maximaal 31 kalenderdagen na zijn verwittiging reageren door aan Bpact zijn gegevens door te geven en/of te bevestigen. Indien de winnaar dit niet doet behoudt Bpact zich het recht de prijs niet uit te reiken zonder enige vorm van compensatie.

4.7 Prijzen worden, behalve wanneer uitdrukkelijk anders vermeld bij de wedstrijd, ten laatste 31 kalenderdagen na de bevestiging van de gegevens door de winnaar verzonden.

 

  1. Aansprakelijkheid

5.1 Bpact kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs.

5.2 Bpact kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, is Bpact niet aansprakelijk voor het niet tijdig kunnen ophalen van de prijs door de winnaar.

5.3 Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook namens Bpact.

5.4  Indien Bpact genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken kan Bpact hier op geen enkele manier aansprakelijk voor worden gesteld.

5.5 Als het verloop van de wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Bpact alles in het werk stellen om deze storende effecten weg te werken. Bpact kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van Bpact en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

 

  1. Persoonlijke gegevens

6.1 Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt Bpact de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat uitsluitend door Bpact wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van de prijstrekkingen. Elke deelnemer heeft ten alle tijden het recht zijn gegevens in te kijken, te wijzigen of te laten schrappen.

6.2 Door deelname aan een wedstrijd gaan deelnemers er impliciet mee akkoord dat zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen van Bpact en/of haar partners.

6.3 Bpact geeft onder geen enkel beding de persoonsgegevens verkregen uit wedstrijden door aan niet met haar verbonden ondernemingen.

6.4 Het beleid van Bpact met betrekking tot persoonsgegevens kan worden geraadpleegd in het privacycharter van Bpact, te vinden op [URL]

 

  1. Reglement

7.1 Deelname aan wedstrijden georganiseerd door Bpact impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

7.2 Beslissingen van Bpact zijn onherroepelijk en onaanvechtbaar. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.

7.3 Bpact kan op elk moment dit wedstrijdreglement wijzigen. Bij tekstuele aanpassingen die geen wezenlijk inhoudelijk verschil teweegbrengen worden leden van Bpact hier niet expliciet van op de hoogte gesteld. Wanneer Bpact een inhoudelijke wijziging aan dit reglement doorvoert zal ze haar leden hiervan op de hoogte stellen.

 

Maak mee het verschil.

ik schrijf me in